Logistieke concepten

Deze deliverable gaat in op de achtergrond van stadslogistiek en de verschillende ‘last mile’ concepten om logistiek in de diverse segmenten efficiënter te organiseren en hiermee bij te dragen aan de overgang naar een zero emissie stadslogistieksysteem in 2025. Op basis hiervan worden verschillende use cases – potentiële oplossingen – onderzocht. Onder potentiele oplossingen verstaan we hub typologieën, namelijk: De regionale hub, samenwerking van transporteurs, een regionale hub als gesloten netwerk, een stedelijk distributiecentrum aan de rand van de stad, een ontkoppelpunt, een stedelijk distributiecentrum voor specifieke ontvanger of locatie, een microhub, een mobiele hub of een lokale hub. De verschillende oplossingen binnen deze hub typologie worden in deze deliverable toegelicht.

Download

Voortgangsrapportage oplossingsrichtingen in stedelijke logistiek

Deze deliverable geeft een overzicht van de onderzoeksvragen die in CILOLAB aan bod komen, inclusief de status van de onderzoeksvragen per use case.
Deze onderzoeksvragen worden geadresseerd in verschillende use cases.
De use cases richten zich op verschillende stadslogistieke concepten om het
aantal voertuigen en emissies in de stedelijke ruimte te verminderen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende stadslogistieke segmenten.

Download

Stappenplan inkoop als instrument voor duurzame stadslogistiek

Deze deliverable heeft de opgedane ervaringen van deze change agents gebundeld tot een stappenplan voor de inzet van inkoop als instrument om stadslogistiek met zero-emissie vervoer te versnellen. De doelgroep bestaat uit personen die de rol nemen of krijgen om een verandering met inkopers en hun ketenpartners te realiseren. Dit kunnen zijn: (inkoop)adviseurs, onderzoekers, verandermanagers, community managers of projectleiders. Zij kunnen zowel werkzaam zijn in de keten van leverancier tot ontvanger of als externe aan de verandering werken.

Download

Ontwerpen aan stadslogistiek
Spoorzone Zwolle

Door allerlei opgaven wordt de ruimte in steden schaarser.
Tegelijkertijd zorgt een groeiende bevolking voor een
toenemende vraag naar logistiek. Logistiek is zeer divers
en moet daarom breed geïnterpreteerd worden; het omvat
alle vrachtwagens en commerciële bestelwagens die
niet alleen goederen (zoals supermarktbevoorrading),
maar ook diensten leveren (loodgieters, glazenwassers,
etc.). Er wordt hard gewerkt aan emissievrije logistiek,
maar de aanwezigheid van deze voertuigen in de ruimte
blijft toenemen. Slimme, emissievrije logistiek vraagt om
faciliteiten in de wijk, bijvoorbeeld om pakketjes over te
laden, en ook om laadinfrastructuur. Deze ruimtevraag
wordt vaak simpelweg over het hoofd gezien bij de (her)
ontwikkeling van gebieden.

Download

Potentieel en uitdagingen van ontkoppelconcepten voor efficiënte stedelijke logistiek

Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel- en vrachtwagens.
De manier waarop steden bevoorraad worden is op verschillende manieren in verandering. Dit heeft een impact op de verschillende stromen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het transport van goederen én diensten (c.q. logistieke segmenten).

Download