Toekomst Paddepoel voor een schone en leefbare wijk

Vanuit de ambities voor zero-emissie stadslogistiek (ZES), dat zich richt op efficiënter en schoner vervoer van goederen en diensten in steden, wordt vanaf 2025 in 30 tot 40 Nederlandse steden een zero-emissiezone voor stadslogistiek ingesteld. Groningen is één van deze steden. Eén-op-één vervanging van voertuigen door zero-emissie varianten lost echter niet het hele probleem op. Verschillende trends (bevolkingsgroei, urbanisatie, de groei van e-commerce, de opkomst van flitsbezorging en trends met betrekking tot leefbare steden), die de vraag naar goederen en diensten doen toenemen, terwijl de beschikbare ruimte voor logistiek schaarser wordt, hebben impact op de leefbaarheid en sociale cohesie in een stad.

Eén van de mogelijke oplossingen voor dit probleem is de implementatie van buurthubs (ontkoppelpunten voor de logistiek in een wijk). Deze buurthubs kunnen echter vanuit meer domeinen worden ingestoken dan enkel logistiek. Het is wellicht ook mogelijk om op deze plekken mobiliteits-, economische of sociale functies te concentreren.

TNO heeft in de wijk Paddepoel in Groningen samen met lokale stakeholders onderzoek gedaan naar de mogelijke toegevoegde waarde van buurthubs, naast logistieke optimalisatie. Dit onderzoek is samengevat in een two-pager, waarin de belangrijkste resultaten zijn geformuleerd.

Deze zijn hier  te vinden.


Logistieke concepten

Deze deliverable gaat in op de achtergrond van stadslogistiek en de verschillende ‘last mile’ concepten om logistiek in de diverse segmenten efficiënter te organiseren en hiermee bij te dragen aan de overgang naar een zero emissie stadslogistieksysteem in 2025. Op basis hiervan worden verschillende use cases – potentiële oplossingen – onderzocht. Onder potentiele oplossingen verstaan we hub typologieën, namelijk: De regionale hub, samenwerking van transporteurs, een regionale hub als gesloten netwerk, een stedelijk distributiecentrum aan de rand van de stad, een ontkoppelpunt, een stedelijk distributiecentrum voor specifieke ontvanger of locatie, een microhub, een mobiele hub of een lokale hub. De verschillende oplossingen binnen deze hub typologie worden in deze deliverable toegelicht.

Download

Voortgangsrapportage oplossingsrichtingen in stedelijke logistiek

Deze deliverable geeft een overzicht van de onderzoeksvragen die in CILOLAB aan bod komen, inclusief de status van de onderzoeksvragen per use case.
Deze onderzoeksvragen worden geadresseerd in verschillende use cases.
De use cases richten zich op verschillende stadslogistieke concepten om het
aantal voertuigen en emissies in de stedelijke ruimte te verminderen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende stadslogistieke segmenten.

Download

Stappenplan inkoop als instrument voor duurzame stadslogistiek

Deze deliverable heeft de opgedane ervaringen van deze change agents gebundeld tot een stappenplan voor de inzet van inkoop als instrument om stadslogistiek met zero-emissie vervoer te versnellen. De doelgroep bestaat uit personen die de rol nemen of krijgen om een verandering met inkopers en hun ketenpartners te realiseren. Dit kunnen zijn: (inkoop)adviseurs, onderzoekers, verandermanagers, community managers of projectleiders. Zij kunnen zowel werkzaam zijn in de keten van leverancier tot ontvanger of als externe aan de verandering werken.

Download

Ontwerpen aan stadslogistiek
Spoorzone Zwolle

Door allerlei opgaven wordt de ruimte in steden schaarser.
Tegelijkertijd zorgt een groeiende bevolking voor een
toenemende vraag naar logistiek. Logistiek is zeer divers
en moet daarom breed geïnterpreteerd worden; het omvat
alle vrachtwagens en commerciële bestelwagens die
niet alleen goederen (zoals supermarktbevoorrading),
maar ook diensten leveren (loodgieters, glazenwassers,
etc.). Er wordt hard gewerkt aan emissievrije logistiek,
maar de aanwezigheid van deze voertuigen in de ruimte
blijft toenemen. Slimme, emissievrije logistiek vraagt om
faciliteiten in de wijk, bijvoorbeeld om pakketjes over te
laden, en ook om laadinfrastructuur. Deze ruimtevraag
wordt vaak simpelweg over het hoofd gezien bij de (her)
ontwikkeling van gebieden.

Download

Potentieel en uitdagingen van ontkoppelconcepten voor efficiënte stedelijke logistiek

Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel- en vrachtwagens.
De manier waarop steden bevoorraad worden is op verschillende manieren in verandering. Dit heeft een impact op de verschillende stromen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het transport van goederen én diensten (c.q. logistieke segmenten).

Download

Verkenning van toekomstscenario’s voor de stadslogistiek

De ruimte in Nederlandse steden staat als gevolg van verdichting en duurzaamheidsambities onder druk: steeds meer gebruikers en wensen komen samen op een beperkt oppervlak. Stadslogistiek is een van die groeiende ruimteclaims: de samenkomst van flitsbezorgers, bestelbusjes en vrachtwagens heeft een steeds grotere ruimtelijke impact. In dit onderzoek richten we ons op de vraag welke ruimte stadslogistiek inneemt in de stedelijke omgeving, wat de huidige trends zijn en wat dit kan betekenen voor de toekomst van de stadslogistiek.

Download