Op deze pagina leest u wat TNO doet met uw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

WAT IS EEN PERSOONSGEGEVEN?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.

WAAROM GEBRUIKT TNO UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u graag informatie van TNO ontvangt, hebben wij uw adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. TNO slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of een jaarverslag. Daarnaast verwerkt TNO uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten. TNO gebruikt uw persoonsgegevens dan op basis van uw toestemming.

Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onderzoek door TNO, bijvoorbeeld omdat u deelnemer bent. TNO verricht onderzoek op basis van de TNO-wet. TNO mag voor het verrichten van onderzoek persoonsgegevens gebruiken. Wanneer daarbij bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens nodig zijn, vraagt TNO altijd uw uitdrukkelijke toestemming.

TNO registreert tevens uw persoonsgegevens wanneer u één van de locaties van TNO bezoekt. U dient zich altijd te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Voor sommige TNO locaties gelden strenge veiligheidsvoorschriften vanwege de gerubriceerde informatie die op deze locaties aanwezig is. Bij bezoek aan deze locaties worden de gegevens van uw legitimatiebewijs geregistreerd door TNO. Uw persoonsgegevens worden dan ook voor langere tijd bewaard.

HOE LANG BEWAART TNO UW PERSOONSGEGEVENS?

TNO verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van TNO en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert TNO uw gegevens.

Wanneer TNO een onderzoek heeft afgerond, waarin uw persoonsgegevens als deelnemer zijn verwerkt, gebeurt het verwijderen nadat de gegevens ook niet meer nodig zijn voor archiefdoeleinden. Het is namelijk nodig om de resultaten van het onderzoek gedurende langere tijd te kunnen onderbouwen met de onderliggende gegevens. TNO zal daarbij de persoonsgegevens te beschermen door deze indien mogelijk te pseudonimiseren of te anonimiseren. Bij pseudonimisering is het niet meer mogelijk om de gegevens direct te herleiden tot u als deelnemer. Bij anonimiseren is de herleidbaarheid blijvend onmogelijk gemaakt.

HOE BEVEILIGT TNO UW PERSOONSGEGEVENS?

TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt TNO de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie. Organisatorisch heeft TNO het zo geregeld dat onderzoeksgegevens enkel toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij het desbetreffende onderzoek.

GEEFT TNO PERSOONSGEGEVENS AAN ANDERE ORGANISATIES?

Het uitgangspunt is dat TNO uw gegevens niet met andere deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij TNO verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die TNO over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of TNO de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door TNO.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten dient u gebruik te maken van een online in te vullen formulier. U treft de formulier hier aan.

Nadat u het ingevulde formulier heeft verzonden, ontvangt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Bij uw verzoek moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs voegen zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. U kunt uw kopie van het identiteitsbewijs eenvoudig toesturen door de ontvangstbevestiging per e-mail te beantwoorden. TNO raadt u aan gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid waarmee u een veilige kopie kunt maken. Meer informatie over de KopieID app treft u hier aan.

Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u het formulier ook downloaden, uitprinten en verzenden naar:
TNO
t.a.v. Afdeling Corporate Legal
Postbus 96800
2509 JE DEN HAAG

Uw verzoek wordt altijd in behandeling genomen. Dit betekent echter niet dat uw verzoek zonder meer kan worden ingewilligd. De privacywetgeving kent namelijk ook uitzonderingssituaties waarbij uw privacyrechten niet gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek.

U krijgt binnen een maand bericht op uw verzoek. Indien het niet lukt om uw verzoek binnen een maand inhoudelijk te behandelen dan ontvangt u hierover bericht. TNO moet uw verzoek uiterlijk binnen drie maanden afhandelen.

De inhoudelijke reactie van TNO op uw verzoek is een besluit. Op dit besluit is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Indien u het niet eens bent met het besluit omdat TNO uw verzoek geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen dan kunt u hiertegen bezwaar maken en vervolgens naar de bestuursrechter.

INCIDENTEN (DATALEKKEN)

Ondanks onze voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, blijft het mogelijk dat er incidenten plaatsvinden waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Dit soort incidenten worden datalekken genoemd. Denkt u dat er bij TNO een datalek plaatsvindt? Neem dan altijd contact op met de Data Protection Officer van TNO. U kunt dit het beste per e-mail doen via privacy@tno.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het algemene nummer 088-866 0000. U wordt dan doorverbonden met de Data Protection Officer, de heer R. van den Boom.

De volgende gegevens dienen doorgegeven te worden bij melding van een datalek:

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor vragen over dit privacy statement, de uitoefening van uw rechten en de activiteiten van TNO op het gebied van persoonsgegevens kunt u online contact opnemen met de Data Protection Officer van TNO via privacy@tno.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

TNO
t.a.v. Data Protection Officer
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

Indien u een klacht heeft over hoe TNO met persoonsgegevens omgaat dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor ook terecht bij de Data Protection Officer van TNO. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.